Bankiety

Wyk­wint­na kolac­ja na kil­ka osób, szy­b­ki lunch i bal do rana — w restau­racji Kut­ter każ­da for­ma banki­etu jest możli­wa. Dys­ponu­je­my osob­ną salą na piętrze, która gwaran­tu­je kam­er­al­ną atmos­ferę i możli­wość dyskret­nego prowadzenia biz­ne­sowych rozmów. W trosce o kom­fort zain­stalowal­iśmy też windę, dzię­ki której nasi goś­cie o ogranic­zonych możli­woś­ci­ach porusza­nia się, np. na wózkach inwalidz­kich, bez kłopo­tu mogą wziąć udzi­ał w zaplanowanej imprezie. Menu dos­tosowu­je­my zarówno do okazji jak i budże­tu klien­ta.