Biesiady Kaszubskie

Państ­wa i nasi goś­cie z naj­dal­szych zakątków kra­ju lub z zagrani­cy z pewnoś­cią docenią urok trady­cji. Wys­trój sali, kel­ner­ki w ory­gi­nal­nych kaszub­s­kich stro­jach, kaszub­s­ka muzy­ka z płyt lub grana na żywo przez najlep­sze kapele region­alne spraw­ią, że będzie to nieza­pom­ni­ana impreza. W cza­sie Biesi­ad Kaszub­s­kich ser­wu­je­my region­alne dania, przy­go­towane wyłącznie według trady­cyjnych recep­tur. Nieje­den z naszych goś­ci przekon­ał się już, że zwycza­j­na węd­zona flą­dra, pul­ki ze śledzi­a­mi lub zupa ryb­na może być przys­makiem, którego próżno szukać w najbardziej renomowanych restau­rac­jach Trójmi­as­ta, Krakowa czy Warsza­wy.