Category kutter

GRANICAMI BEZ GRANIC

PLAKATm_20131127092556 (1)

Read More

Ks Janusz Pasierb — wieczornica

Piszą o Nas w gaze­cie czy­taj

,

Read More

PRÓCHNO I RDZA V ZLOT JACHTÓW Z DUSZĄ

Stalowe, drewniane, z tradycjami, zasłużone, ale czy zasługujące na zapomnienie?

Prze­mysł stoczniowy dąży za nowy­mi tech­nolo­gia­mi, w obliczu których trady­c­ja jachtów z charak­terem zosta­je odsunię­ta na rzecz „lekkoś­ci” kon­strukcji lam­i­na­towych.
Naszym celem jest przy­pom­nieć wszys­tkim o jach­tach, które nie pozosta­ją w tyle w dzisiejszych cza­sach, gdyż pomi­mo nowej tech­nologii potrafią konkurować ze współczes­ną myślą kon­struk­torów. Nie są co praw­da tak prze­stronne, nie posi­ada­ją wygod­nych kabin i na pier­wszy rzut oka prze­gry­wa­ją z nowoczes­ny­mi kon­strukc­ja­mi. Wystar­czy jed­nak pier­wszy sztorm, by w pełni docenić sta­bil­ność i bez­pieczeńst­wo masy­wnych kadłubów, pewnie rozci­na­ją­cych fale.

Read More

Najsmaczniejszą potrawa z dorsza

Wyróżnienie dla restauracji Kutter za udział w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z dorsza.

Read More

Kutter dla TVN 24

W trak­cie dłu­giego majo­wego week­endu do Helu przy­je­chała tele­wi­zja TVN24, spe­cjal­nie dla pro­gramu“Pro­sto z Pol­ski” nasza restau­ra­cja ugo­to­wała prze­p...

Read More

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ze śledzia

Tak jak przed rokiem restauracja Kutter wzięła w konkursie na najsmaczniejszą potrawę ze śledzia organizowanym z okazji Dnia Ryby...

Read More

Długi Weekend !

Jak co roku na dłu­gi week­end przy­jechało do Helu wielu turys­tów. Również jak co roku Kut­ter zapewnił wiec­zorno-noc­ną rozry­wkę przy akom­pa­ni­a­men­cie zespołu muzy­cznego...

Read More

Orkiestra miasta partnerskiego Helu- Hermeskeil

Mieliśmy zaszczyt orga­ni­zować wiec­zorek pożeg­nal­ny dla goś­ci z orkiestry mias­ta part­ner­skiego Helu- Her­meskeil...

Read More

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta HEL

Fir­ma Gas­tro­nom­iczno — Hand­lowa “LOBEJKO” Dar­iusz Lobe­jko real­izu­je pro­jekt “Pod­niesie­nie atrak­cyjnoś­ci turysty­cznej mias­ta HEL poprzez inwest­y­c­je w rozwój dzi­ałal­noś­ci gas­tro­nom­icznej” dofi­nan­sowany w ramach Osi Pri­o­ry­te­towej 1 Rozwój i innowac­je MSP Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego dla Wojew­ództ­wa Pomorskiego na lata 2007–2013, Dzi­ałanie 1.1 Mikro, Małe i Śred­nie Przed­siębiorstwa, Pod­dzi­ałanie 1.1.1. Mikro­przed­siębiorstwa.

Read More

Mistrz sztuki kulinarnej Jacek Szczepańsk

Goś­cil­iśmy uczest­ników ogólnopol­skiej edy­cji warsz­tatów kuli­narnych HoRe­Ca. Niek­wes­t­ionowany mis­trz sztu­ki kuli­narnej Jacek Szczepańsk zaprezen­tował n...

Read More