Chrzciny

Nieważne, czy na tej rodzin­nej uroczys­toś­ci będą Państ­wo goś­cić kilka­naś­cie czy kilka­dziesiąt osób. Impreza może mieć zarówno for­mę rodzin­nego obiadu, jak i popołud­niowego przyję­cia. Na życze­nie przy­go­towu­je­my uroz­maicone zestawy przekąsek, dania gorące i wege­tari­ańskie, wyk­wintne desery oraz potrawy region­alne. Pre­cyzyjne planowanie pozwala zmin­i­mal­i­zować kosz­ty, dzię­ki czemu zapłaci­cie Państ­wo wyłącznie za to, na czym Wam zależy.