Imprezy okolicznościowe

Roczni­ca ślubu, imieniny, przyję­cie z okazji obrony dyplo­mu, awan­su lub uzyska­nia tytułu naukowego, pow­i­tanie przy­jaciół lub członków rodziny powraca­ją­cych z dale­ka… Każ­da okaz­ja jest dobra, by spotkać się z najbliższy­mi i na każdą z nich jesteśmy przy­go­towani. Menu oraz pro­gram imprezy i wys­trój sali przy­go­towu­je­my zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi naszych goś­ci. Żadne wyzwanie nie jest dla nas zbyt trudne, a każde Państ­wa życze­nie jest możli­we do zre­al­i­zowa­nia.