Mistrz sztuki kulinarnej Jacek Szczepańsk

Goś­cil­iśmy uczest­ników ogólnopol­skiej edy­cji warsz­tatów kuli­narnych HoRe­Ca. Niek­wes­t­ionowany mis­trz sztu­ki kuli­narnej Jacek Szczepańsk zaprezen­tował nowe trendy kuch­ni pol­skiej w sposób teo­re­ty­czny, a póżniej prak­ty­czny z udzi­ałem ryb, smacznych i este­ty­cznych dodatków najwyższej jakoś­ci. Uczest­ni­cy w gru­pach pod okiem tren­erów przy­go­towywali autorskie dania z wyko­rzys­taniem tech­ni­kisous vide. Sous vide to nic innego jak gotowanie w próżni w tem­per­at­u­rach z przedzi­ału 49–90 stop­ni Cel­sjusza, jej ogrom­ną zaletą jest uzyski­wanie potrawy o najlep­szych para­me­tra­ch smakowych, jakoś­ciowych i odży­w­czych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>