TVN,24,kutter" />

Kutter dla TVN 24

W trak­cie dłu­giego majo­wego week­endu do Helu przy­je­chała tele­wi­zja TVN24, spe­cjal­nie dla pro­gramu“Pro­sto z Pol­ski” nasza restau­ra­cja ugo­to­wała prze­pyszną zupę ryb­ną. Tury­ści kosz­tu­jący zupę wysta­wili naszej restau­ra­cji naj­wyż­szą ocenę. Zapra­szamy na naj­smacz­niej­szą zupę ryb­ną.