HEL,kutter" />

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta HEL

Fir­ma Gas­tro­nom­iczno — Hand­lowa “LOBEJKO” Dar­iusz Lobe­jko real­izu­je pro­jekt “Pod­niesie­nie atrak­cyjnoś­ci turysty­cznej mias­ta HEL poprzez inwest­y­c­je w rozwój dzi­ałal­noś­ci gas­tro­nom­icznej” dofi­nan­sowany w ramach Osi Pri­o­ry­te­towej 1 Rozwój i innowac­je MSP Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego dla Wojew­ództ­wa Pomorskiego na lata 2007–2013, Dzi­ałanie 1.1 Mikro, Małe i Śred­nie Przed­siębiorstwa, Pod­dzi­ałanie 1.1.1. Mikro­przed­siębiorstwa.

Pro­jekt obe­j­mu­je zakupy środ­ków trwałych jako wyposaże­nie do kaw­iarni i restau­racji. Real­iza­c­ja pro­jek­tu przy­czyni się do uzyska­nia wielu korzyst­nych zmi­an w ofer­owanych usłu­gach gas­tro­nom­icznych, rozwój doty­chcza­sowej dzi­ałal­noś­ci, wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług oraz poprawę jakoś­ci. Nastąpi kon­sek­wentne budowanie włas­nej mar­ki i stałe doskonale­nie zawodowe per­son­elu.

W wyniku real­iza­cji pro­jek­tu nastąpi:

  • Kom­plek­sowa obsłu­ga więk­szej iloś­ci klien­tów,
  • Wejś­cie na nowe ryn­ki,
  • Wzrost konkuren­cyjnoś­ci Firmy,
  • Zwięk­sze­nie zatrud­nienia,
  • Zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci dzi­ałań mar­ketingowych.