Krzysztof Baranowski

3 październi­ka mieliśmy zaszczyt goś­cić w naszej restau­racji KUTTER znanego żeglarza kap­i­tana Krzyszto­fa Bara­nowskiego. Jako pier­wszy Polak dwukrot­nie opłynął samot­nie kulę ziem­ską. Kap­i­tan przy­był na zaprosze­nie żeglarzy. Opowiadał o swoich podróżach i życiu na morzu. Na pamiątkę każdy otrzy­mał książkę z auto­grafem Krzyszto­fa Bara­nowskiego. Imprezie przy­gry­wał zespół MECHANICY Shan­ty.