PRÓCHNO,I,RDZA,kutter,kutterhel,multimedia" />

PRÓCHNO I RDZA

W czwartek 9 październi­ka 2014 roku po raz kole­jny goś­cil­iśmy w restau­racji KUTTER uczest­ników corocznego jesi­en­nego  zlo­tu jachtów “Próch­no i rdza”.
Wspól­na zabawa przy piwku z wiś­ni­a­mi i szan­towej muzyce trwała do białego rana. Do zobaczenia za rok !
1.

Czwartek 9 października 2014

HEL

17:00
19:00
20:00
Spotkanie jachtów na Helu
Odprawa kap­i­tanów na s/y Hi Ocean One, roz­danie koszulek
Wspól­na biesi­a­da w żeglarskiej restau­racji Kut­ter

Piątek 10 października 2014

11:00 – 15:00
15:00
Wspólne pły­wanie we flotyl­li (VHF 69)
Wejś­cie do Gdańs­ka (VHF 14)

GDAŃSK

16:00
20:00
Zacu­mowanie w Marinie na Motław­ie (VHF 14)
Kon­cert Szan­towy w Klu­bie Morza Zej­man
(zakaz wnoszenia włas­nego alko­holu, obow­iązu­je także zakaz pale­nia tyto­niu w klu­bie, moż­na pal­ić na kory­tarzu lub pod­wórku).
W trak­cie kon­cer­tu zor­ga­nizu­je­my trójbój mary­nars­ki (prze­cią­ganie liny, wbi­janie gwoździa, etc.)

Sobota 11 października 2014

11:0011:15
12:00 – 12:30
12:30 – 17:30
18:00
wspólne zdję­cie wszys­t­kich uczest­ników zlo­tu
— zbiór­ka koło wejś­cia do mariny
odprawa kap­i­tanów na s/y Hi Ocean One
Uroczys­ta para­da jachtów po Motław­ie
Wypłynię­cie na Zatokę, wspólne żeglowanie we flotyl­li (VHF 69)
Wejś­cie do Jas­tarni (VHF 10)

JASTARNIA

18:15
20:00
Zacu­mowanie po prawej stron­ie, przy nabrzeżu LOK
Impreza inte­gra­cyj­na.

Niedziela 12 października 2014

09:00 Wypłynię­cie jachtów z Jas­tarni – zakończe­nie zlo­tu

zenia za rok.background