Restauracja

Stali goś­cie, którzy przy­jeżdża­ją do nas z całej Pol­s­ki i Europy z pewnoś­cią pamię­ta­ją począt­ki restau­racji Kut­ter — nieduża sala na kilka­naś­cie sto­lików, ogień płoną­cy na kominku i niezwykły bar zro­biony z prawdzi­wej ryback­iej łodzi. Jeśli dodać do tego bogaty wybór pysznych dań, nic dzi­wnego, że w Kut­trze niełat­wo było znaleźć wol­ny sto­lik. Dziś restau­rac­ja może obsłużyć jed­nocześnie kilkukrot­nie więcej goś­ci, ale ponieważ dys­ponu­je trze­ma sala­mi nie straciła nic ze swego kam­er­al­nego charak­teru. Ser­wu­je­my przede wszys­tkim dania ryb­ne przyrząd­zone według trady­cyjnych przepisów, bazu­jąc w więk­szoś­ci na świeżych rybach od rybaków. Pole­camy również dania mięsne, potrawy z gril­la, zupy oraz wyśmien­itą piz­zę. Nie uży­wamy gotowych półpro­duk­tów ani mikro­falówek — wszys­tko przy­go­towu­je­my na miejs­cu, bezpośred­nio przed podaniem. Prosimy więc o cier­pli­wość, jeśli na zamówione dania będą Państ­wo musieli poczekać kilka­naś­cie min­ut. Czas z pewnoś­cią nie będzie się dłużył — dzieci zaprasza­my do kąci­ka zabaw, rodz­ice mogą zobaczyć jak wyglą­dał stary Hel — na ścianach mamy bowiem bogatą kolekcję repro­dukcji przed­wo­jen­nych pocztówek. Niek­tóre z nich liczą sobie pon­ad 100 lat. Po połud­niu i wiec­zo­ra­mi pobyt w naszej restau­racji umili Państ­wu muzy­ka na żywo — gra­ją u nas pianiś­ci, zespoły jaz­zowe, rozry­wkowe, a także kapele kaszub­skie. Mamy również miejsce do tań­ca.

A jeśli podobało się Państ­wu w Helu, zdradz­imy co zro­bić, by wró­cić tu w przyszłym roku. Przy schodach prowadzą­cych do sali na piętrze stoi drew­ni­ana rzeź­ba ryba­ka trzy­ma­jącego w rękach swo­je tro­feum — olbrzymiego łososia. Wystar­czy dotknąć rybiego ogo­na i pomyśleć marze­nie — spełni się na pewno. Sprawdź­cie Państ­wo sami!

IMG_7990IMG_8014 IMG_8066