Historia

Ulotka zamówień telefonicznych

Na początku była smażal­nia… W 1988 roku w samym cen­trum mias­ta przy uli­cy wiejskiej jeden z rodow­itych mieszkańców otworzył małą smażal­nię ryb aby podzielić się spec­jała­mi swo­jego miastecz­ka zprzy­bysza­mi z głębi lądu. Przez 12 lat owoc­nej dzi­ałal­noś­ci smażal­nia zapra­cow­ała na dobrą opinię wśród klien­tów. Jed­nakże na każdej łodzi dochodzi do zmi­any warty i w 2000 roku wachtę prze­jął obec­ny właś­ci­ciel. Od tej chwi­liKut­ter z nowym kap­i­tanem wpłynął na sze­rok­ie wody wyma­gań klien­tów. Najważniejszy­mi zmi­ana­mi były rozbu­dowa obiek­tu z wys­tro­jem wnętrza oraz wzbo­gace­nie menu, aby zad­owolić każde gus­ta. Łącząc trady­cję i upodoba­nia klien­tów Kut­ter zachował swój wyjątkowy kli­mat. Aby tego dokon­ać dzień i noc nasi pra­cown­i­cy sta­ją na wysokoś­ci zada­nia: dostaw­cy odbier­a­ją nad ranem rybę, kucharze przy­go­towu­ją spec­jały a obsłu­ga w stro­jach kaszub­s­kich z uśmiechem wita goś­ci. Z biegiem cza­su mała smażal­nia stała się dużą restau­rac­ja, lecz najważniejsze co pozostało bez zmi­any to mors­ki charak­ter oraz kaszub­skie korze­nie.

 

 IMG_7963IMG_8019IMG_7948