Smażalnia

Tuż przy wejś­ciu do por­tu ryback­iego zna­j­du­je się smażal­nia Kut­ter Port. Bywal­cy Helu z pewnoś­cią rozpoz­na­ją w nim dawną restau­rację Kut­ter z uli­cy Wiejskiej. Urokli­wy drew­ni­any budyneczek został piec­zołowicie prze­nie­siony w nowe miejsce i przys­tosowany do nowej roli. Dziś to jed­no z nielicznych miejsc w Helu, gdzie moż­na delek­tować się morski­mi (i nie tylko) przys­maka­mi, a jed­nocześnie podzi­wiać wiecznie zmi­enne morze. W pogodne dni zaprasza­my do sto­lików w altanie na zewnątrz, nato­mi­ast w cza­sie sztor­mowej pogody przy­tulne wnętrze zapewni Państ­wu schronie­nie i unikalną możli­wość obser­wowa­nia wal­ki żywiołów.

To położe­nie ma jeszcze jed­ną zaletę — dzię­ki temu, że smażal­nia zna­j­du­je się tuż przy por­cie, mamy zapewnione reg­u­larne dostawy najświeższych ryb pros­to z rybac­kich łodzi i kutrów. W Kut­ter Port dzi­ała też jedy­na w Helu wędzar­nia. Na talerze naszych goś­ci trafi­a­ją więc ryby pros­to z kom­i­na, przyrząd­zone według trady­cyjnych, kaszub­s­kich recep­tur i węd­zone wyłącznie nat­u­ral­nym dymem. Jeśli chcą się Państ­wo przekon­ać, jak naprawdę powin­ny smakować ryby — zaprasza­my.

Ale nie samą rybą człowiek żyje — pomyśleliśmy więc także o tych, którzy ryb nie lubią — piero­gi, zupy i dania mięsne w powiewie morskiej bryzy smaku­ją, jak nigdzie indziej.

Smażalnia