Stypy

 Naszą ofer­tę kieru­je­my do klien­tów indy­wid­u­al­nych oraz do firm i grup zor­ga­ni­zowanych. Kut­ter to jed­na z najwięk­szych restau­racji na półwyspie hel­skim. Posi­adamy 80 miejsc siedzą­cych w restau­racji, 52 miejs­ca w kaw­iarni oraz w sezonie dodatkowo 60 miejsc w ogród­ku piwnym. Ofer­u­je­my pełne wyży­wie­nie: śni­ada­nia, obi­ady kolac­je. Orga­nizu­je­my imprezy okolicznoś­ciowe: wesela, komu­nie, biesi­ady kaszub­skie, biesi­ady morskie i inne. W sezonie let­nim codzi­en­nie orga­nizu­je­my imprezy taneczne przy orkiestrze- czynne do ostat­niego klien­ta. Zaj­mu­je­my się również obsługą imprez plen­erowych- cater­ing.

Jesteśmy otwar­ci na wszelkie propozy­c­je, dołożymy wszel­kich­starań aby zad­owolić naszego klien­ta. Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia prosimy o kon­takt!