Oferta

Naszą ofer­tę kieru­je­my do klien­tów indy­wid­u­al­nych oraz do firm i grup zor­ga­ni­zowanych. Kut­ter to jed­na z najwięk­szych restau­racji na półwyspie hel­skim. Posi­adamy 80 miejsc siedzą­cych w restau­racji, 52 miejs­ca w kaw­iarni oraz w sezonie dodatkowo 60 miejsc w ogród­ku piwnym. Ofer­u­je­my pełne wyży­wie­nie: śni­ada­nia, obi­ady kolac­je. Orga­nizu­je­my imprezy okolicznoś­ciowe: wesela, komu­nie, biesi­ady kaszub­skie, biesi­ady morskie i inne. W sezonie let­nim codzi­en­nie orga­nizu­je­my imprezy taneczne przy orkiestrze- czynne do ostat­niego klien­ta. Zaj­mu­je­my się również obsługą imprez plen­erowych- cater­ing.

Jesteśmy otwar­ci na wszelkie propozy­c­je, dołożymy wszel­kich­starań aby zad­owolić naszego klien­ta. Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia prosimy o kon­takt!

Wędru­jąc ulicą Wiejską nie sposób prze­gapić kaw­iarni Caffe Domek. Warto przyjrzeć się samemu budynkowi — murowany, lecz zbu­dowany na drew­ni­anym szki­ele­cie pochodzi z początków XX wieku i był kiedyś prawdzi­wym domem rybackim.

Roman­ty­czne, nas­tro­jowe wnętrze i urocze kel­ner­ki w trady­cyjnych kaszub­s­kich stro­jach przenoszą goś­ci w atmos­ferę luk­su­sowego kuror­tu sprzed 100 lat. A w kar­cie wszys­tko, co uprzy­jem­nia życie — pyszne cias­ta, desery, lody, wiel­ki wybór kolorowych drinków, kok­ta­jli mlecznych i, oczy­wiś­cie, słod­ka spec­jal­ność Helu, czyli gofry. Caffe Domek to miejsce, którego nie może też ominąć żaden prawdzi­wy wiel­bi­ciel dobrej kawy. Czarną, lat­te i cap­puc­ci­no pole­camy wiec­zo­ra­mi, w dzień aro­maty­czne orzeźwie­nie przyniosą kawa mrożona i frappe w wielu smakach. Zaprasza­my więc do Caffe Domek — to ide­alne miejsce na chwilę relak­su po spac­erze brzegiem morza lub wiec­zorem na zakończe­nie wspani­ałego dnia w Helu.

Na początku była smażal­nia… W 1988 roku w samym cen­trum mias­ta przy uli­cy wiejskiej jeden z rodow­itych mieszkańców otworzył małą smażal­nię ryb aby podzielić się spec­jała­mi swo­jego miastecz­ka z przy­bysza­mi z głębi lądu. Przez 12 lat owoc­nej dzi­ałal­noś­ci smażal­nia zapra­cow­ała na dobrą opinię wśród klien­tów. Jed­nakże na każdej łodzi dochodzi do zmi­any warty i w 2000 roku wachtę prze­jął obec­ny właś­ci­ciel. Od tej chwiliKut­ter z nowym kap­i­tanem wpłynął na sze­rok­ie wody wyma­gań klien­tów. Najważniejszy­mi zmi­ana­mi były rozbu­dowa obiek­tu z wys­tro­jem wnętrza oraz wzbo­gace­nie menu, aby zad­owolić każde gus­ta. Łącząc trady­cję i upodoba­nia klien­tów Kut­ter zachował swój wyjątkowy kli­mat. Aby tego dokon­ać dzień i noc nasi pra­cown­i­cy sta­ją na wysokoś­ci zada­nia: dostaw­cy odbier­a­ją nad ranem rybę, kucharze przy­go­towu­ją spec­jały a obsłu­ga w stro­jach kaszub­s­kich z uśmiechem wita goś­ci. Z biegiem cza­su mała smażal­nia stała się dużą restau­rac­ja, lecz najważniejsze co pozostało bez zmi­any to mors­ki charak­ter oraz kaszub­skie korze­nie.

IMG_8014IMG_8004 IMG_7979

IMG_8028 IMG_7989IMG_8026