Wesela

 W tym jed­nym z najważniejszych dni w życiu wszys­tko powin­no być dopra­cow­ane. Prze­jmiemy od Państ­wa ten obow­iązek i zor­ga­nizu­je­my przyję­cie weselne dokład­nie według wcześniej poczynionych ustaleń. Mamy duże doświad­cze­nie, więc w cza­sie usta­la­nia menu i pro­gra­mu przyję­cia wesel­nego służymy rada­mi, które poz­wolą oszczędz­ić zbęd­nych kosztów. Na Państ­wa życze­nie pośred­niczymy w kon­tak­cie z doświad­c­zonym DJ-em lub zespołem muzy­cznym. Zad­bamy też o odpowied­ni wys­trój sali i deko­rac­je kwia­towe. Torty zamaw­iamy w renomowanej fir­mie cukier­niczej, a ich wzo­ry mogą Państ­wo wybier­ać z bard­zo bogat­ego kat­a­logu. Alko­hol ser­wu­je­my do stołu lub w osob­nym barze, w którym nasz bar­man przy­go­tu­je dla Państ­wa znane na całym świecie drin­ki. Poniżej poda­je­my przykład­owe propozy­c­je wesel­nego menu. Nic jed­nak nie stoi na przeszkodzie, by wprowadz­ić dowolne zmi­any zgodne z Państ­wa oczeki­wa­ni­a­mi.